Velkommen til E-skakklubben!
 


 

[N.B.: Se også referatet fra den stiftende generalforsamling her forneden.]

Vedtægter for eskak.dk

Stk. 1: Foreningens navn er eskak.dk, og den er stiftet 21. oktober 2023.

Stk. 2: Foreningens hjemsted er formandens adresse.

Stk. 3: Er formanden bosiddende i udlandet, vælges et andet bestyrelsesmedlems adresse, som udgangspunkt kassererens.

§ 2 Formål

Foreningen har til formål at fremme medlemmernes interesse i at dyrke onlineskak. Foreningen har også til formål at styrke fællesskabet og det sociale liv i foreningen og fremme medlemmernes lyst til at engagere sig og tage et medansvar i foreningen gennem folkeoplysende aktiviteter. Foreningen varetager disse interesser på et almennyttigt grundlag.

§ 3 Tilhørsforhold til andre organisationer

Stk. 1: Foreningen er ikke tilsluttet nogen organisationer.

Stk. 2: Indmeldelse og udmeldelse af organisationer er et generalforsamlingsanliggende.

§ 4 Medlemsforhold

Stk. 1: Som aktivt medlem kan optages enhver, der tilslutter sig foreningens formål og betaler kontingent for en periode på mindst et år.

Stk. 2: Der kan på samme måde optages prøvemedlemmer i op til 3 måneder.

Stk. 3: Med undtagelse af Brian Lundgaard, kan der ikke udpeges æresmedlemmer.

Stk. 4: Ethvert aktivt medlem har ret til at anvende foreningens faciliteter og deltage i foreningens aktiviteter og tilbud samt til demokratisk medindflydelse på foreningens forhold efter disse vedtægter. For udøvelse af stemmeret på generalforsamlingen gælder bestemmelsen i § 7, stk. 4.

Stk. 5: Medlemmerne er forpligtet til at overholde foreningens vedtægter og øvrige bestemmelser. Medlemmerne er endvidere forpligtet til at overholde de regler og bestemmelser, som er fastsat af en organisation, som foreningen er tilsluttet eller måtte tilslutte sig.

Stk. 6: Anmodning om medlemskab behandles af bestyrelsen, og medlemsskabet gælder fra, når bestyrelsen har oprettet det. Bestyrelsen kan kun afslå medlemskab, såfremt der foreligger en særlig begrundelse herfor. Afslag på medlemskab kan kræves indbragt for generalforsamlingen af den, der har fået afslag. Anmodning herom skal fremsættes inden fire uger efter, at afslaget er meddelt. Anmodningen behandles på førstkommende generalforsamling.

Stk. 7: Udmeldelse sker skriftligt ved meddelelse til bestyrelsen. Udmeldelse kan ske med én måneds varsel til udgangen af en kontingentperiode. Alle økonomiske mellemværender opgøres og betales ved udmeldelse.

§ 5 Kontingent

Stk. 1: Kontingentet fastsættes af generalforsamlingen. Kontingentet er det samme for alle typer medlemskab. Æresmedlemmer betaler ikke kontingent.

Stk. 2: Bestyrelsen opkræver kontingent og fastlægger betalingsterminer og opkrævningsform.

Stk. 3: Såfremt et medlem ikke betaler kontingent rettidigt og ikke har betalt efter at være blevet rykket, slettes den pågældende som medlem. Sådant ophør af medlemskabet kan ikke kræves indbragt for generalforsamlingen.

§ 6 Udelukkelse og eksklusion

Stk. 1: Et medlem kan udelukkes midlertidigt for en periode op til seks måneder eller kan ekskluderes, såfremt vedkommende handler til skade for foreningen, eller hvis vedkommende ikke opfylder sine medlemsforpligtelser. Eksklusion indebærer, at medlemskabet ophører.

Stk. 2: I sager om midlertidig udelukkelse og eksklusion har medlemmet krav på at blive hørt, inden bestyrelsen træffer sin afgørelse. I sager om eksklusion har medlemmet desuden krav på, at bestyrelsens afgørelse prøves på førstkommende generalforsamling, og sagen sættes på dagsordenen som et særligt punkt. Såfremt den ekskluderede ønsker at bruge denne mulighed, skal anmodning herom fremsættes til bestyrelsen inden fire uger efter, at eksklusionen er meddelt. Bestyrelsens afgørelse om eksklusion gælder, selvom den er krævet indbragt for generalforsamlingen, medmindre bestyrelsen bestemmer andet.

Stk. 3: Generalforsamlingen kan godkende bestyrelsens beslutning om eksklusion med almindeligt flertal.

Stk. 4: Såfremt et ekskluderet medlem senere anmoder om optagelse i foreningen, afgør bestyrelsen spørgsmålet.

§ 7 Ordinær generalforsamling

Stk. 1: Generalforsamlingen er foreningens øverste myndighed i alle anliggender, medmindre andet fremgår af disse vedtægter.

Stk. 2: Ordinær generalforsamling afholdes virtuelt en gang årligt inden udgangen af november måned.

Stk. 3: Bestyrelsen indkalder til generalforsamling med mindst seks ugers varsel ved opslag på foreningens hjemmeside eller ved e-mail til alle medlemmer med kendt e-mail adresse. Indkaldelsen skal indeholde tid og sted og foreløbig dagsorden, samt oplysning om, at forslag fra medlemmer skal være fremme hos bestyrelsen senest fire uger før generalforsamlingen. Bestyrelsen kan selv fremsætte forslag. Endelig dagsorden udsendes senest to uger før generalforsamlingen på samme måde som indkaldelsen, og den endelige dagsorden skal indeholde oplysning om de forslag, som skal behandles, de valg, der skal foretages, og regnskab og andre bilag til dagsordenen skal medfølge.

Stk. 4: Adgang til generalforsamlingen har alle foreningens medlemmer, samt personer bestyrelsen har inviteret. Stemmeret har alle medlemmer, der har været medlem af foreningen i mindst to måneder og ikke er i kontingentrestance. Der kan kun stemmes ved personligt fremmøde på den virtuelle generalforsamling. Børn og unge kan, fra de er fyldt 15 år, selv udøve medlemsrettighederne, herunder stemme på generalforsamlingen. Stemmeretten for medlemmer under 15 år udøves af en forælder.

Stk. 5: En lovlig indkaldt virtuel generalforsamling er beslutningsdygtig uanset antallet af virtuelt fremmødte.

Stk. 6: Generalforsamlingen ledes af en dirigent, der vælges af generalforsamlingen, og som ikke må være medlem af bestyrelsen.

Stk. 7: Beslutninger træffes ved almindeligt flertal. Til vedtægtsændringer og beslutning om opløsning kræves dog kvalificeret flertal, jf. §§ 13 og 14. Ved personvalg er den valgt, der opnår flest stemmer.

Stk. 8: Valgbar til bestyrelsen er ethvert medlem, der er fyldt 15 år. Flertallet i bestyrelsen skal dog udgøres af personer, der er fyldt 18 år. Valgbar som revisor er ethvert medlem, der er fyldt 18 år.

Stk. 9: Dirigenten afgør spørgsmål om afstemninger. Dirigenten kan bestemme skriftlig afstemning, fx via en netafstemning.

Stk. 10: Bestyrelsen sørger for, at der tages referat over generalforsamlingens beslutninger. Referatet godkendes og underskrives af dirigenten.

§ 8 Dagsorden for ordinær generalforsamling

Dagsorden for den ordinære generalforsamling skal mindst omfatte følgende punkter:

 1. Valg af dirigent og referent

 2. Bestyrelsens beretning

 3. Aflæggelse og godkendelse af det reviderede årsregnskab for det forløbne år

 4. Aflæggelse og godkendelse af bestyrelsens forslag til kontingent og budget for det kommende år

 5. Behandling af indkomne forslag

 6. Valg til bestyrelsen

  1. Valg af formand (i lige år)

  2. Valg af kasserer (i ulige år)

  3. Valg af øvrige bestyrelsesmedlemmer (2 i lige år,1 i ulige år)

  4. Valg af to suppleanter (Vælges begge for et år ad gangen)

 7. Valg af en revisor og en revisorsuppleant (Vælges begge for et år ad gangen)

 8. Valg af turneringskomite (3 medlemmer vælges for et år ad gangen)

 9. Eventuelt

§ 9 Ekstraordinær generalforsamling

Stk. 1: Ekstraordinær generalforsamling kan til enhver tid indkaldes af bestyrelsen og skal indkaldes, når mindst en femtedel eller 20 af foreningens stemmeberettigede medlemmer skriftligt (kan også ske på hjemmesiden) over for bestyrelsen fremsætter krav herom med angivelse af det emne, som kræves behandlet.

Stk. 2: Ekstraordinær generalforsamling skal afholdes senest fire uger efter, at kravet er modtaget. Indkaldelse skal ske med mindst to ugers varsel. Reglerne om indkaldelsesmåde og generalforsamlingens gennemførelse gælder i øvrigt på samme måde som for ordinær generalforsamling.

§ 10 Bestyrelsen

Stk. 1: Bestyrelsen er foreningens daglige ledelse og repræsenterer foreningen i alle forhold. Bestyrelsen kan nedsætte nødvendige udvalg og arbejdsgrupper til varetagelse af løbende eller enkeltstående opgaver.

Stk. 2: Bestyrelsen består af 5 medlemmer, en formand, en kasserer og 3 yderligere medlemmer. Bestyrelsen konstituerer i øvrigt sig selv, og foretager fornøden fordeling af opgaverne. Alle valg sker på ordinær generalforsamling for to år. I lige år vælges formand og 2 medlemmer og i ulige år vælges kassereren og 1 medlem. To suppleanter vælges hvert år for et år. Såfremt en suppleant indtræder i bestyrelsen, skal den pågældende bestyrelsespost besættes ved valg på den førstkommende ordinære generalforsamling.

Stk. 3: Bestyrelsen kan selv fastsætte en forretningsorden. Bestyrelsen er beslutningsdygtig, når mindst 3 medlemmer er til stede. Der udarbejdes referat af bestyrelsens møder.

§ 11 Turneringsledere

Stk. 1: Bestyrelsen udpeger et antal turneringsledere til at varetage de daglige turneringer. Turneringslederne har pligt til at sørge for driften af turneringerne, således at der er et konstant udbud af varierende turneringer.

Stk. 2: Turneringslederne foretager selv en fordeling af arbejdsopgaverne mellem sig.

Stk. 3: Turneringslederne har bemyndigelse til at træffe afgørelser i den turnering, som de er ansvarlig for. Afgørelserne skal så vidt muligt følge DSU og FIDE´s regler for skak. I partier med lang betænkningstid kan man også inddrage ICCF´s regler.

§ 12 Turneringskomite

Stk. 1: Der vælges på generalforsamlingen 3 medlemmer til turneringskomiteen. Turneringskomiteen har bemyndigelse til at træffe afgørelser i klagesager. Mindst et medlem af turneringskomiteen skal være uddannet dommer hos Dansk Skak Union.

Stk. 2: Medlemmer af turneringskomiteen må ikke være medlem af bestyrelsen eller turneringsleder.

Stk. 3: Klage til turneringskomiteen skal indbringes skriftligt senest 4 uger efter afgørelse af turneringslederen. Turneringskomiteen træffer kun beslutninger af skaklig og turneringsmæssig karakter, herunder også spørgsmål om snyd. Turneringskomiteens afgørelser er endelige, og kan ikke indbringes for andre instanser (se dog evt. §6).

Stk. 4: Hvis der mangler medlemmer til turneringskomiteen, kan bestyrelsen frem til næste generalforsamling udpege en eller flere.

§ 13 IT-udvalg

Stk. 1: Bestyrelsen udpeger et antal medlemmer til at varetage den daglige IT-drift af eskak.dk. Herunder server, hjemmeside, udvikling m.m.

Stk. 2: IT-udvalget foretager selv en fordeling af arbejdsopgaverne mellem sig.

Stk. 3: Bestyrelsen kan tildele IT-udvalget kompetence til at træffe afgrænsede økonomiske beslutninger eller tildele IT-udvalget et budget at arbejde indenfor. Men ellers skal alle økonomiske beslutninger først godkendes af bestyrelsen.

§ 14 Regnskab og revision

Stk. 1: Foreningens regnskabsår er kalenderåret.

Stk. 2: Bestyrelsen udarbejder årsregnskab. Regnskabet skal indeholde resultatopgørelse over driften samt status. Dette regnskab revideres og skal godkendes af generalforsamlingen.

Stk. 3: Regnskabet revideres af generalforsamlingens valgte revisor, der ikke må være medlem af bestyrelsen.

Stk. 4: Revisoren skal hvert år gennemgå årsregnskabet og påse, at det er regnskabsmæssigt korrekt, og at indtægter og udgifter er udtryk for rimelige dispositioner. Revisoren skal forsyne årsregnskabet med en påtegning. Revisoren har til enhver tid adgang til at påse bogføring og foreningens beholdninger.

§ 15 Tegningsret og hæftelse

Stk. 1: Foreningen tegnes af formanden sammen med et bestyrelsesmedlem eller af tre bestyrelsesmedlemmer.

Stk. 2: Bestyrelsen kan meddele et udvalg eller en person fuldmagt til at foretage dispositioner på vegne af foreningen (se især §13, stk. 3).

Stk. 3: Der påhviler ikke foreningens medlemmer nogen personlig hæftelse for de forpligtelser, der påhviler foreningen. Bestyrelsesmedlemmer hæfter heller ikke for disse forpligtelser.

§ 16 Vedtægtsændringer

Stk. 1: Ændring af vedtægterne kan ske på enhver generalforsamling, når mindst to tredjedele af de afgivne stemmer er for forslaget.

Stk. 2: Vedtagelse af fusion med en anden forening afgøres efter reglerne om vedtægtsændringer.

§ 17 Opløsning

Stk. 1: Beslutning om foreningens opløsning kræver vedtagelse på to på hinanden følgende ekstraordinære generalforsamlinger. Der skal mindst være seks uger mellem de to generalforsamlinger. Til vedtagelse af opløsning kræves, at mindst to tredjedele af de afgivne stemmer er for beslutningen på begge generalforsamlinger.

Stk. 2: På den afsluttende generalforsamling skal træffes beslutning om, hvilke almennyttige formål foreningens formue skal anvendes til. Ingen medlemmer kan få andel i formuen.

Stk. 3: Til at forestå opløsningen af foreningen vælger den afsluttende generalforsamling to personer til at gennemføre alle nødvendige dispositioner.

Vedtaget på generalforsamlingen / 21. oktober 2023
Stiftende generalforsamling for eskak.dk

Beslutningsreferat

Den 21. oktober 2023 blev der afholdt den stiftende generalforsamling for foreningen eskak.dk. Forsamlingen blev afholdt online i form af et Teams-møde.

Dagsordenen var som følger:

 1. Valg af dirigent.
 1. Bestyrelsens beretning.
 2. Aflæggelse og godkendelse af årsregnskab for det forløbne år.
 3. Aflæggelse og godkendelse af bestyrelsens forslag til kontingent og budget for det kommende år.
 4. Behandling af indkomne forslag.
 5. Valg af bestyrelse
  1. Valg af formand
  1. Valg af kasserer
  2. Valg af øvrige bestyrelsesmedlemmer
  3. Valg af to suppleanter
 6. Valg af en revisor og en revisorsuppleant
 7. Valg af turneringskomité
 8. Eventuelt

Emnerne på dagsordenen blev behandlet som følger:

1. Valg af dirigent

Einar Kjeld Jensen blev enstemmigt valgt dirigent. Baldur Kristinsson påtog sig at være referent.

2. Bestyrelsens beretning

Da det drejede sig om en stiftende generalforsamling, var der ingen siddende bestyrelse, men Michael D. F. Sørensen, der stiller op til formand og indkaldte til forsamlingen, bød velkommen og gav en kort oversigt over de emner, forsamlingen skulle beslutte i forbindelse med grundlæggelsen.

3. Årsregnskab

I sagens natur var der ingen årsregnskab endnu.

4. Kontingent og budget for det kommende år

Det årlige kontingent blev fastlagt til at være 275 kr.

Der blev besluttet, at nye medlemmer får en tre måneders prøveperiode i klubben. Hvis ikke de har betalt kontingent inden de tre måneder, får de lov til at spille deres igangværende partier færdige men ikke at oprette nye. Ud over dette bliver der ingen gratis adgang til at spille i klubben.

Der blev besluttet, at klubbens eneste æresmedlem skulle være Brian Lundgaard (hvis han ønsker det).

5. Behandling af indkomne forslag

Under dette punkt blev det foreliggende forslag til vedtægter vedtaget, med inskrivelse af den ovenstående beslutning angående kontingent og prøvemedlemskab.

6. Valg af bestyrelse

Bestyrelsen blev valgt enstemmigt som følger:

 • Formand: Michael D.F. Sørensen
 • Kasserer: Lars Bjørnshauge
 • Bestyrelsesmedlemmer: Jan Ambirk, Peer Balken, Einar Kjeld Jensen
 • Suppleanter: Kim Orup, Baldur Kristinsson

Jan Ambirk blev valgt i to år (afstemning i ulige år), mens Peer Balken og Einar Kjeld Jensen blev valgt i ét år (afst. i lige år). Formanden blev valgt i ét år (afst. i lige år) og kasséren i to (afst. i ulige år). Suppleanterne blev som altid valgt i ét år ad gangen.

7. Valg af revisor og revisorsuppleant

Thomas Vestergård blev valgt som revisor. Klaus Grenaa blev valgt som revisorsuppleant.

8. Valg af turneringskomité

Mikael Rask og Leif Jensen blev valgt til turneringskomité. Der mangler stadig et tredje medlem. Det bliver bestyrelsens opgave at finde den sidste person til komitéen.

9. Eventuelt

Den afsluttende diskussion førte ikke til nye beslutninger.

Den 21. oktober 2023

[Underskrifter:
Baldur Kristinsson (referent)
Michael D.F. Sørensen (formand)
Einar Kjeld Jensen (dirigent)]